POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

- En aquesta secció, CASADELATARONJA informa als usuaris de la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin voluntàriament el fet de facilitar els que se'ls puguin requerir CASADELATARONJA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits s'anunciaran en aquesta web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

- D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers i bases de dades de CASADELATARONJA, sent utilitzats únicament per al seu ús intern.

- L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a CASADELATARONJA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

- La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb CASADELATARONJA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l'usuari decideixi subscriure, donar-se d'alta , o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les seves preferències i gustos, l'estudi de la utilització dels serveis, el disseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions, l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics d'informació tècnica, operativa i comercial sobre de productes i serveis oferts per CASADELATARONJA, actualment i en el futur.

- CASADELATARONJA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal · lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d'aquestes dades personals.

- Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació, així com el dret a ser informats de la utilització de les seves dades contactant amb CASADELATARONJA a través del correu electrònic: casadelataronja@gmail.com o el telèfon 653794394.